תקנון מאמאנט


תקנון מאמאנט ישראל

מהדורה יולי 2016-2017

 

הנוסח המלא

להורדת התקנון בקובץ PDF


1. מסגרת פעילות המאמאנט
1.1. מטרתה של מסגרת הפעילות של ליגת האמהות בכדורשת בישראל (להלן "מאמאנט") הינה לחבר קבוצות אימהות לפעילות גופנית משותפת, במסגרת תחרויות מאמאנט, תוך מתן דגש לרוח הספורטיבית.
1.2. במסגרת השתתפות אמהות מאמאנט בפעילות תחרותית של ייצוג המוסד החינוכי בו לומדים ילדיה, או הישוב בו היא גרה, יחוזק הקשר של התא המשפחתי תוך גילוי מעורבות חברתית בפעילות המוסד החינוכי או הישוב.
1.3. ערכי מאמאנט מבוססים על חיבור קבוצתי של קבוצות אימהות במסגרת פעילות ספורטיבית , הטמעת תרבות ספורט ,דוגמא אישית, נפש בריאה בגוף בריא, הקניית אורח חיים בריא ופעיל, פרגון, פלורליזם חברתי, שיתוף ,שוויון וקידום ערכים חברתיים וקהילתיים בסביבה בה מתקיימת פעילות המאמאנט.
1.4. פעילות מאמאנט מבוססת על כבוד, יושר, הגינות ,אמינות ונאמנות ,ללא שרירות לב וללא משוא פנים. 
1.5. כל אדם הקשור למאמאנט מחויב לפעול לפי ערכים אלו.
1.6. פעילות מאמאנט של אמהות בישראל תתקיים בסניפים אשר יפעלו במסגרת מאמאנט ישראל. הסניף המקומי יקרא "מאמאנט - <שם הסניף>", ובמסגרתו תנוהל הליגה המקומית. תקנון זה מסדיר את אופן ניהול הסניפים המקומיים
1.7. הסניפים יפעלו בהתאם לאחד משני דגמים : דגם בית ספרי או דגם אזורי. 
1.7.1 הדגם הבית ספרי יחול על ישוב בו 4 בתי ספר ומעלה. על פי דגם זה הסניף הינו סניף יישובי.
1.7.2 ישובים בהם פחות מ-4 בתי ספר יתאגדו תחת סניף אחד וישחקו לפי הדגם האזורי.
1.8. לטובת ניהול סניף מאמאנט המקומי ימונה רכז מקצועי ,רכזת ארגונית (יו"ר סניף), מינהלת ליגה, פורום קפטניות, מאמנים, שופטים ורשמים.
1.9. תקנון זה מחייב את כל הקבוצות, השחקניות, המאמנים ובעלי התפקידים הרשמיים בקבוצות בסניף.


2.דגם מאמאנט – דגם בית ספרי ודגם אזורי
2.1.דגם בית ספרי – מתקיים בערים ובישובים בהם 4 בתי ספר ומעלה
2.1.1.2.1.1 הדגם הבית ספרי הינו דגם יישובי בו משתתפות אימהות לילדים הלומדים במוסדות החינוך ברשות בה מתקיימת הליגה, או תושבות הישוב העומדות בדרישות התקנון.
2.1.2.קבוצת אמהות רשאית להתאחד לקבוצה בתנאי שלכולן ילד הלומד באותו מוסד חינוכי באותה שנת פעילות. סעיף זה מאגד בתוכו את התכלית והמהות של פעילות מאמאנט ועל כן לא ניתן לשנותו ולא ניתן להתנות עליו , למעט בתנאים ובסייגים המפורטים בתתי הסעיפים להלן.  
2.1.3.בכל קבוצה בית ספרית תוכלנה לשחק  עד שתי נשים מסגל בית הספר. מובהר כי שחקניות אלה תיחשבנה כשחקניות מן המניין.
2.1.4.אמהות לילדי גנים תוכלנה להצטרף לקבוצה הבית ספרית אליה מיועדים גני הילדים בהם לומדים ילדיהם (לפי הרשות המקומית) כשחקניות מן המניין. 
2.1.5.קבוצה של אמהות שלכולן ילד באותו גן, גם אם אינו חלק מבית הספר תחשב כקבוצה תקנית בית ספרית.
2.1.6.שחקנית שילדיה בגרו, תוכל להצטרף או להמשיך ולשחק כשחקנית מן המנין באחת מקבוצות העל יסודי בסניף או בקבוצת המוסד בו למדו ילדיה. שחקנית שילדיה לא למדו ו/או לומדים באחד ממוסדות העיר תוכל לשחק כשחקנית משוייכת בכל אחת מהקבוצות.
2.1.7.סניף מקומי יוכל לאשר רישום שחקנית לליגה, העומדת בכללי מופת, לאחר קבלת אישור בכתב מוועדת תקנון. שחקנית זו תיחשב לשחקנית מן המניין.
2.1.8.על אף האמור בסעיף 2.1.2 לעיל, כל קבוצה תוכל לצרף לשורותיה עד ולא יותר משתי שחקניות משוייכות, שחקנית משוייכת תוגדר כמי שלא ניתן למצוא לה מענה כשחקנית מן המניין בקבוצה בית ספרית. להלן פירוט השחקניות אשר ניתן להגדיר כמשוייכות:
2.1.8.1 אמא שאין בבית הספר בו לומדים ילדיה קבוצה. תוכל לשחק כמשוייכת עד שתקום קבוצה בבית הספר בו לומדים ילדיה. אם הקבוצה המתאימה קמה באמצע השנה, יכולה האם להמשיך בקבוצה בה התחילה לשחק כמשוייכת עד סוף העונה בלבד.
2.1.8.2 אמא שילדיה צעירים ואינם לומדים במסגרת בית ספרית, ואין לגנים בהם לומדים ילדיה שיוך בית ספרי, או שיש שיוך בית ספרי אך אין באותו ביה"ס קבוצת מאמאנט. 2.1.8.3 אמא שכל ילדיה לומדים בבתי ספר מחוץ לעיר.
2.1.8.4 אישה מעל גיל 30 ללא ילדים.
2.1.8.5 אישה הגרה בישוב סמוך תוכל להצטרף כמשוייכת אם היא עומדת בכל התנאים    
             הבאים:
• הינה אמא או אישה בת 30 ומעלה
• אין בישוב קבוצה המשתייכת לליגת מאמאנט ו/או ליגת מאמאנט. 
2.1.8.6 אמא אשר יש קבוצה בבית הספר של ילדה, אך הקבוצה מונה 14 שחקניות ומעלה, תוכל להצטרף לקבוצה אחרת כמשוייכת. במידה ונפתחת קבוצה נוספת לבית הספר או שמתפנה מקום עליה לעבור לקבוצה הבית הספרית.
2.1.8.7 אמא שיש לה ילד בשנת הלימודים האחרונה בבית הספר, ושהצטרפה לליגה אחרי 1 באפריל תוכל להצטרף לקבוצת בית הספר אליו יעבור ילדה בשנת הלימודים הבאה. במידה והילד לומד בסופו של דבר בבית ספר אחר תעבור האם לקבוצה המתאימה.
2.1.8.8 אמא שילדיה בגרו מבית הספר היסודי, ובחטיבה אליה עברו אין קבוצה בית ספרית תוכל להיות משוייכת בכל אחת מהקבוצות על אף קיומן של קבוצות על יסודיות באותה ליגה (דהיינו האמא תוכל לבחור אם להצטרף לקבוצת העל יסודי כשחקנית מן המניין או להצטרף כמשוייכת לכל אחת מהקבוצות בליגה בהן מותר לקלוט עד 2 משוייכות). לשם ההבהרה – במידה ובחטיבה בה לומדים ילדיה יש קבוצה בית ספרית היא לא תוכל להיות משוייכת.
2.1.9.ברשות מקומית בה החינוך העל יסודי אינו על בסיס שש שנתי (בית ספר אחד של חטיבה ותיכון), יוכל הסניף המקומי לבחור אחת משלוש חלופות המוצעות בתתי הסעיפים שלהלן, יובהר כי בכל אחת מהחלופות תחשב השחקנית לשחקנית מן המניין:
2.1.9.1.שחקניות לילדים במוסדות על יסודיים ירשמו לקבוצות לפי המוסד החינוכי בו לומד ילדיהם ויעברו בהתאם למעבר הילדים ככל שיהיה בקבוצה כזו תותרנה 2 שחקניות משוייכות בהתאם להגדרתן לעיל.
2.1.9.2.שחקניות שילדיהן לומדים בחטיבות הביניים תוכלנה לשחק עד שש שנים רצופות באותה קבוצה. בתום התקופה תעבורנה לקבוצת התיכון בה לומדים ילדיהן ככל שקיימת. בקבוצה כזו תותרנה 2 שחקניות משוייכות בהתאם להגדרתן לעיל.
2.1.9.3.שחקניות שילדיהן לומדים בחטיבות ביניים ו/או בתיכונים תוכלנה להתאגד כקבוצה אחת שתיקרא על יסודי (1'2'3/א'ב'ג') ותיחשב כקבוצה מן המניין. בקבוצה כזו לא תותרנה שחקניות משוייכות.
2.1.10.  קבוצה אשר רשומות בה יותר מ-2 שחקניות משוייכות תחשב לקבוצה מעורבת.
   2.1.10.1 ניתן להקים קבוצה מעורבת אחת על כל 10 קבוצות בית ספריות.
2.1.10.2  קבוצה מעורבת תוכל להשתתף במשחקי הבית העליון, אך לא תוכל לעלות למשחק הגמר
    (בהתאם לשיטת המשחקים הנהוגה בליגה) דהיינו המקום הכי גבוה אליו תוכל להגיע – הינו   
    המקום 3.
2.1.10.3  היה והקבוצה המעורבת תסיים את המשחקים במקום המעלה אותה למשחק הגמר, תעלה 
     במקומה הקבוצה הבאה אחריה עם הניקוד הגבוה ביותר.
2.1.10.4  קבוצה מעורבת יכולה להשתתף במשחקי הגביע ככל הקבוצות בליגה ובטורניר אלופות לקבוצות מעורבות תשתתף הקבוצה המעורבת שהגיעה למקום הכי גבוה בליגה.
2.2.  דגם אזורי  מתקיים בין ישובים בהם מספר בתי ספר קטן מ-4
2.2.1.הדגם האזורי הוא דגם בו משתתפות אמהות הגרות בישובים בהם מספר בתי הספר קטן מ-7. לפי דגם זה כל ישוב מקים קבוצה אחת או יותר המייצגת אותו בליגה. ישוב הפועל לפי הדגם הבית ספרי ומעוניין להצטרף לליגה אזורית, מחויב באישור וועדת התקנון של מאמאנט ישראל.
2.2.2.כל ישוב בתחומי המועצה יקים קבוצה המורכבת מאימהות (ללא הגבלת גיל הילדים) המתגוררות באותו ישוב.
2.2.3.כל קבוצה תקרא על שם הישוב אותו היא מייצגת.
2.2.4.היה ובמועצה האזורית קיימים אשכולות ישובים אשר הוגדרו ע"י המועצה, תותר התאגדות לקבוצה של אימהות המתגוררות באותם ישובים .
2.2.5.בישובים בהם מספר התושבים קטן מ-1500 ניתן לאחד שחקניות משני ישובים לקבוצה אחת, גם אם לא הוגדרו אשכולות ישובים. הקבוצה תקרא על שם שני הישובים. לאחר הקמתה לא ניתן לפרק קבוצה מאוחדת אלא עבור הקמת קבוצות יישוביות.
2.2.6.קבוצה תוכל לצרף לשורותיה עד ולא יותר משתי שחקניות משוייכות, פרט לקבוצה מישוב בו מספר התושבים קטן מ-1500 בה ניתן לצרף עד ולא יותר משלוש שחקניות משוייכות. נבהיר כי קבוצה מאוחדת (סעיף 2.2.5) יכולה לצרף רק עד שתי משוייכות. שחקנית משוייכת היא:
2.2.6.1 אמא או אשה מעל גיל 30 ללא ילדים שאין בישוב שלה קבוצה המשתייכת לליגה ו/או ליגה.
2.2.6.2 אשה מעל גיל 30 ללא ילדים המתגוררת בישוב.
2.2.7.שחקנית שילדיה בגרו, תוכל להצטרף או להמשיך ולשחק בקבוצת הישוב בו התגוררה, כשחקנית מן המניין.
2.2.8.סניף מקומי יוכל לאשר רישום שחקנית לליגה, העומדת בכללי מופת, לאחר שאושרה בכתב ע"י וועדת תקנון. שחקנית זו תיחשב לשחקנית מן המניין.
2.2.9.קבוצה אשר רשומות בה יותר מ-2 שחקניות משוייכות תחשב לקבוצה מעורבת, ויחולו עליה הכללים המופיעים בתתי הסעיפים של סעיף 2.1.10
2.3.קבוצה מתארחת
2.3.1.ליגה תהיה רשאית לשתף קבוצה חיצונית לה בתנאים המצטברים הבאים:
אין בישוב ו/או ברשות המקומית אליה היא שייכת ליגת מאמאנט פעילה.
הקבוצה עומדת בתנאי הרישום לליגה בהתאם לסוג הישוב של הקבוצה המתארחת (אם זו רשות מקומית או מועצה מקומית הקבוצה המתארחת תתאגד לפי דגם בית ספרי, גם אם הליגה המארחת פועלת לפי דגם אזורי וכנ"ל הפוך) .
2.3.2.קבוצה זו תיחשב לקבוצה מן המניין ולא יחולו עליה מגבלות מכל סוג שהוא.
2.3.3.היה ואחת מהקבוצות המתארחות תזכה באליפות. תוענק לה צלחת אליפות מטעם הישוב שלה . והקבוצה מהמארחות הממוקמת במקום הכי גבוה תקבל צלחת אליפות מהרשות המארחת. שתי הקבוצות תשתתפנה בליגת גמר האלופות , אחת כנציגת הישוב המארח ואחת כנציגת הישוב המתארח.


3.  תפקידים וסמכויות 
3.1.  הליגה תנוהל על ידי מינהלת הסניף, פורום הקפטניות והרכז המקצועי. להלן חלוקת התפקידים ביניהם.
3.2.  מינהלת הסניף
3.3.  מינהלת הסניף תורכב מראשת סניף וממספר שחקניות נוספות, כפי שיוגדר על ידי ראשת הסניף. צוות זה יהיה אחראי על התפעול השוטף של הסניף, כולל עבודה מול הרכז המקצועי, ניהול תקציבי, ניהול הקשר עם הרשות המקומית, פעילות קהילתית וכו'. מומלץ כי חברות ההנהלה יהיו מקבוצות שונות בליגה.
3.4.  3.4.1 תפקידי וסמכויות ראשת הסניף 
3.4.1.1 ניהול כל המעטפת הארגונית של הסניף המקומי ביחד עם מינהלת הסניף. 
3.4.1.2 מינוי חברות במינהלת הסניף.
3.4.1.3 פרסום בעצמה או באמצעות מי מטעמה את תוצאות משחקים, בטבלאות מאמאנט ישראל באתר האינטרנט, ובמייל ישיר לקפטניות הקבוצות.
3.5.  3.5.1 תפקידים במינהלת הסניף 
3.5.1.1 רכזת קפטניות  - חובה
3.5.1.2 אחראית תקנון - חובה
3.5.1.3 שגרירת קהילה 
3.5.1.4 אחראית תקציב ופרסום
3.5.1.5 אחראית אירועים
3.5.1.6 אחראית אדמיניסטרציה
3.5.1.7 אחראית על הקשר מול מאמאנט ישראל
3.6.  בכל החלטה היוצרת מצב בו חברה במינהלת הסניף נמצאת בניגוד עניינים, אותה חברה לא תשתתף בהצבעה לגבי אותה החלטה.
3.7.  מינהלת הסניף תהא כפופה להנהלת מאמאנט ישראל.
3.8.  מינהלת הסניף תדאג לשים בכל הפרסומים, הפליירים, המודעות, הפרסים, החולצות והמתנות את הלוגו העדכני של מאמאנט וכן לוגואים של נותני החסויות הארציות.
3.9.  היה ונותני החסות הארצית ימסרו למינהלת הסניף באנר, רולאפ, דגל או שלט, ההנהלה תדאג לתלות את השלטים במגרש המשחקים במשחקים ואירועים חשובים של הסניף.
3.10.  פורום הקפטניות
3.11.  פורום הקפטניות יכלול את כל הקפטניות וחברות מינהלת הסניף.
3.12.  פורום הקפטניות הינו בעל הסמכות הבלעדית לבצע התאמות בתקנון לצרכי הסניף. לפירוט מלא בדבר השינויים המותרים בתקנון יש לפנות לסעיף 8 ניהול, התאמת ועדכון התקנון.
3.13.  הרכזים המקצועיים
3.14.  הרכז המקצועי של הליגה אחראי על ניהול משחקי הליגה והגביע של הסניף. הוא הסמכות המקצועית בכל הקשור לחוקת מאמאנט ולשיטת המשחקים, והאחראי הבלעדי על כל ההחלטות המקצועיות הקשורות בניהול הליגה. הרכז פועל בשיתוף פעולה עם מינהלת הסניף אך אינו כפוף לה.
3.15.  הרכז המקצועי ייבחר ע"י מינהלת הסניף, ובמקרה הצורך יאושר ע"י הרשות המקומית.
3.16.  הרכז המקצועי יופרד באופן מוחלט מכל התחום הארגוני של הסניף, ומקבלת החלטות ארגוניות ויטפל אך ורק בתחום המקצועי. יובהר כי הרכז המקצועי לא יכול להיות מאמן ו/או שחקנית פעילים בסניף.
3.17.  3.17.1 תפקידי הרכז המקצועי:
3.17.1.1  בניית לו"ז משחקי הליגה והגביע, בהתאם למבנה הליגה המומלץ ע"י הועדה המקצועית של מאמאנט ישראל, ומתן מענה לבקשות לשינויים בלו"ז (על פי האמור בסעיף 6.2).
3.17.1.2  גיוס צוות השיפוט: שופטים, רשמים, מחליפי תוצאות, לרבות המצאת כל הטפסים והמסמכים הדרושים להעסקתם. 
3.17.1.3 הכנת צוות השיפוט למשחקים – העברת הדרכות על חוקי המשחק (לשם כך נדרשת מהרכז ידיעת החוקה על בוריה) ורענונים מקצועיים בתאום עם הועדה המקצועית של מאמאנט ישראל.
3.17.1.4 הכנת ובדיקת כרטיסי שחקנית.
3.17.1.5 ניהול יום המשחקים:
• פיקוח על הכנת האולם למשחקי הליגה (הכנת המגרשים, עמדת רשמים, טפסי שיפוט, כלי כתיבה, לוח תוצאות, ספסלי ישיבה על המגרש לקבוצות וכד) 
• פיקוח על זמני המשחק 
• מתן מענה לבעיות מקצועיות שעולות במהלך המשחקים ומתן תשובות בהתאם לחוקה של מאמאנט ישראל.
3.17.1.6 אחריות על דווח המשכורות ותשלומם לצוות המקצועי.
3.17.1.7 מתן עזרה ראשונה בין אם על ידי חובש ו/או מחליף בהתאם לתקנות.
3.17.1.8 דיווח לרכזת הארגונית או מי מטעמה באמצעות טבלאות מאמאנט ישראל, על תוצאות המשחקים לא יאוחר מחלוף 24 שעות מתום השחקים.
3.17.1.9מענה לערעורים על תוצאות משחקים.
3.17.1.10ארגון ופיקוח על טורנירים שונים (קידנט, אבאנט) בהתאם ללו"ז השנתי שייקבע ע"י מינהלת הסניף.
3.17.1.11השתתפות בהדרכות, ריענונים וישיבות של הועדה המקצועית של מאמאנט ישראל.


4.תקופת פעילות הליגה
4.1.הליגה תפעל החל מה-1.9 ועד ה-30.6 של כל שנה. במהלך חודש אוגוסט תהיה הליגה בפגרה מאימונים. תקופת המשחקים תקבע על פי תוכנית המשחקים (כמצוין בסעיף 6.1 תוכנית המשחקים).
4.2.מינהלת הסניף תבנה בתחילת כל שנה לו"ז שנתי ותפרסם לכל השחקניות. הלו"ז יכלול:
• אירועי פתיחת הליגה, גמר הגביע וסיום העונה
• אירועים קהילתיים (קידנט, אבאנט וכדומה)
• אירועים של מאמאנט ישראל (אלופת האלופות, ספורטיאדה, "גם אני מודעת" וכדומה)
• מחנות אימונים והכשרות


5.רישום שחקניות וקבוצות
5.1.רישום שחקנית
5.2.שחקנית תחשב לרשומה לאחר שעמדה בכל התנאים הבאים:
• מלאה טופס רישום לליגה 
• שלמה דמי השתתפות בליגה
• נרשמה באתר מאמאנט ישראל, חתמה על אמנת מאמאנט, אשרה קריאת התקנון והחוקה   
              וספקה תמונת פספורט
• שלמה ביטוח רפואי ודמי מאמאנט ישראל
• המציאה אישור רפואי  
5.3.יובהר בזאת שכל שחקניות וצוות הסניף יבוטחו על ידי מינהלת הסניף המקומי והוראותיו.
5.4.שחקנית שלא יהיה ברשותה כרטיס שחקנית לא תורשה להשתתף בפעילות של קבוצתה ו\או כל פעילות אחרת של מאמאנט מקומי וארצי.
5.5.שחקנית הנמצאת בהריון, לא תוכל להשתתף במסגרת ליגת מאמאנט.
5.6.שחקנית המצטרפת לליגה לאחר התחלת המשחקים תוכל להשתתף בהם ובתנאי שהצטרפה לפני התחלת השלבים הסופיים, בהתאם לשיטת המשחקים הנהוגה בכל ליגה.
5.7.רישום שחקנית חדשה מחויב להתבצע עד 72 שעות לפני תחילת כל מחזור משחקים, וקבלת כרטיס שחקנית, ולאחר שהתמלאו כל התנאים המפורטים בסע' 5.2. דלעיל.
5.8.שחקנית לא תוכל לעבור מקבוצה אליה נרשמה בתחילת העונה לקבוצה אחרת במהלך העונה.
5.9.שחקנית שבנה/בתה  עובר/ת מהמוסד החינוכי בו היא רשומה כשחקנית במהלך עונת המשחקים, תעמוד לפניה האפשרות להמשיך לשחק בקבוצה בה נרשמה בתחילת העונה או לעבור לקבוצה במוסד החינוכי החדש בה נרשם/ה בנה/בתה (בתנאי כי השחקנית נרשמה במוסד החינוכי של אותו ילד ולא ילד נוסף מהמשפחה שייתכן ולומד במוסד אחר).
5.10.רישום קבוצה
5.11.רישום קבוצה יתבצע ע"י נציגת הקבוצה (להלן תיקרא: "קפטנית"). לצורך רישום הקבוצה על הקפטנית לספק למינהלת הליגה אישור מנהל המוסד החינוכי / אישור מזכיר הישוב.
5.12.אם הקבוצה הינה קבוצת על יסודי יש לקבל אישור פרטני בהתאם לבתי הספר בהם לומדים ילדי שחקניות הקבוצה.
5.13.כדי שקבוצה תוכל להירשם ולהשתתף במשחקי הליגה חייבות להיות רשומות בה 8 שחקניות לפחות, בהתאם למוגדר בסעיף 5.2.
5.14.תקופת ההרשמה לקבוצות תחל ביום הראשון לחודש ספטמבר ותסתיים שבועיים לפניי תחילת המשחקים כפי שנקבעו בחוזר רשמי של מינהלת הסניף.


6.משחקי הליגה
6.1.תוכנית המשחקים
6.2.6.2.1 בתחילת העונה יבנה הרכז המקצועי את תוכנית הליגה על פי הנחיות הוועדה המקצועית של מאמאנט ישראל, ויפרסם לכל השחקניות והמאמנים. התוכנית תכלול:
• תאריך אירוע פתיחת הליגה
• תאריך תחילת המשחקים (אם שונה מתאריך אירוע הפתיחה) 
• תאריך אירוע סיום הליגה
• מבנה הליגה (חלוקה לשלבים השונים ומועד משחקי הגביע)
• התאריכים של ימי המשחק
• שני תאריכים אשר ישמרו לשינויים בתוכנית המשחקים (בהתאם לסעיף 6.2)
6.3.לא יקבעו משחקים במהלך חופשות בית הספר כפי שנקבעו בחוזר רשמי של מנכ"ל משרד החינוך
6.4.התוכנית תפורסם לא יאוחר מחודש לפני תחילת המשחקים, וזאת על מנת לאפשר לקבוצות להירשם
6.5.לאחר רישום כל הקבוצות יכין הרכז המקצועי את לוח המשחקים המפורט. הלוח המפורט יפורסם ע"י הרכז המקצועי לפחות 14 ימים לפני תאריך המשחק הראשון.
6.6.תכנית המשחקים תפורסם באתר האינטרנט.
6.7.שינויים בתוכנית המשחקים:
6.8.כל משחק חייב להתקיים בהתאם לתכנית המשחקים שנקבעה ופורסמה. שינויים בתכנית המשחקים ייעשו ע"י הרכז המקצועי ומינהלת הסניף אך ורק באחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה:
• בשעת הכרזת מצב חרום במדינה.
• מזג אויר בלתי מתאים למשחק. 
• עקב כוח עליון. 
• ערב בית ספרי שכבתי או אירוע יישובי. מובהר כי באחריות הקבוצות להעביר לרכז  
                המקצועי ולמינהלת הסניף עד לתחילת הליגה את תאריכי הערבים השכבתיים של בית 
                ספרם והאירועים הישובים.
• אירועים של מאמאנט ישראל.
6.9.נידחה משחק מאחת הסיבות הנזכרות לעיל תודיע על כך מינהלת הסניף לקפטניות של הקבוצות הנוגעות בדבר.
6.10.יום המשחקים:
6.11.יום משחקים הוא יום שבו מתקיים משחק ליגה אחד לפחות, בהתאם להחלטת הרכז המקצועי.
6.12.כל יום משחקים ינוהל ע"י הרכז המקצועי אשר אחראי על קיום הפעילות בכפוף לתקנונים השונים, באולם המשחקים של הליגה.
6.13.יום המשחקים יחל בשעה סבירה, בהתאם למגבלות, על מנת שילדי השחקניות יוכלו לעודד מהיציע.
6.14.נוהל ונוהג ביום המשחקים ובמהלך המשחק:
6.15.עם הגעת קבוצה ליום משחקים תספק הקפטנית למזכירות את כרטיסי כל השחקניות המשתתפות ביום המשחקים.
6.16.שופט המשחק יבדוק כי השחקניות הרשומות בטופס הציגו כרטיס שחקנית תקני.
6.17.קבוצות הליגה חייבות לשחק במדים אחידים ותקינים (ללא קרעים וגזירות) כפי שנקבעו על ידי מינהלת הסניף. קבוצה שתעלה למשחק במדים שאינם אחידים תחשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק.
6.18.עשר דקות לפני שעת התחלת משחק יפסיק השופט את אימוני שתי הקבוצות ויערוך את ההגרלה על זכות הבחירה בכדור, תפיסת כדור או בחלקה.
6.19.לפני תחילת המשחק הקבוצות תעלינה למגרש, כל אחת בחלקתה. לאחר מכן יברכו השחקניות אלה את אלה בלחיצת יד מתחת לרשת.
6.20.עם שריקת השופט לסיום המשחק יריעו השחקניות ויילחצו ידיים ליריבותיהן, הקפטניות ייגשו אל השופט/ים ויודו להם בלחיצת יד על ניהול המשחק.
6.21.הקבוצות יתפזרו רק לאחר שהשופט אישר את תוצאת המשחק בשולחן המזכירות בנוכחות הקפטניות.
6.22.הנחיות נוספות ניתן למצוא במסמך "כללי התנהגות טרם תחילת המשחק" הנמצא באתר מאמאנט.
6.23.אחריות שילוחית:
6.24.קבוצה אחראית אחריות שילוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי שחקנית רשומה בקבוצה או ממלא תפקיד אחר בקבוצה.
6.25.קבוצה אחראית אחריות שלוחית לכל מעשה בלתי ספורטיבי אשר נעשה על ידי אוהד ו/או אוהדי הקבוצה או כל גורם אחר הקשור לקבוצה.
6.26.אסור לשרוק בוז. שופט יהיה רשאי להפסיק משחק ו/או לתת ניקוד לקבוצה הנגדית כאשר אוהדי קבוצה שורקים בוז, או צועקים צעקות פוגעניות כלפי השופט ו/או הקבוצה הנגדית. במקרה כזה, החלטה על הפסד טכני, תקבע לאחר התייעצות עם הרכז המקצועי (ראה סעיף 6.6.3 אי סיום משחק באשמת קבוצה).
6.27.אי הופעה למשחק או אי סיום משחק:
6.28.אי הופעה למשחק
6.29.לא הופיעה קבוצה למשחק במועד שנקבע בתכנית המשחקים, או בתיקון רשמי ללוח המשחקים, או בכל פרסום רשמי אחר, תיענש אוטומטית בהפסד טכני של המשחק.
6.30.איחור של קבוצה למועד פתיחת משחק יחשב כאי הופעה למשחק.
6.31.קבוצה שבשעת המשחק הנקוב בלוח המשחקים לא הציגה ורשמה במזכירות סגל של שש שחקניות לפחות על המגרש תחשב כקבוצה שלא הופיעה למשחק.
6.32.לא הופיעו שתי קבוצות למשחק תקבע התוצאה ביניהן 0:0
6.33.שינוי מועד המשחק על ידי הקבוצות בתאום בינן לבין עצמן ללא אישור מאת הרכז המקצועי יגרום להפסד המשחק של שתי הקבוצות גם יחד בתוצאות 0:0 ללא נקודות.
6.34.אי סיום משחק שלא באשמת קבוצה
6.35.הופסק משחק על ידי השופט כתוצאה ממזג אויר בלתי מתאים, חשכה או כל כוח עליון, יקבע הרכז המקצועי מועד חדש לקיום המשחק במועד האפשרי הקרוב ביותר.
6.36.באם יושלם המשחק באותו יום בו הופסק אזי ימשיך המשחק בדיוק מאותו מצב בו הופסק תוך שמירה על ההרכבים ועל הניקוד שנצבר עד לנקודת הפסקת המשחק.
6.37.במידה ויושלם המשחק באותו יום אך באולם אחר אזי המערכות שנצברו לזכות כל קבוצה ייזקפו לטובתן אך המערכה שהופסקה באמצע תחל מהתחלה, כאשר ההרכבים יעלו כפי שנרשמו במערכה שהופסקה.
6.38.משחק שמושלם במועד אחר מהיום הנקוב ייחשב כמשחק חדש שאינו מושפע מהמשחק הקודם שהופסק, והנקודות שנצטברו בו לא ייזקפו לטובת אף קבוצה.
6.39.אי סיום משחק באשמת קבוצה
6.40.משחק אשר לא הסתיים במועדו החוקי והרכז המקצועי קבע כי אחת הקבוצות או קהל אוהדיה אשמים באי סיומו, תיענש הקבוצה בהפסד טכני של המשחק
6.41.6.42.1 להלן רשימת המקרים המהווים אי סיום המשחק באשמת קבוצה:
6.42.2 עזיבת שדה המשחק או סירוב להמשיך במשחק.
6.42.3 התפרעות קהל אוהדים, עסקנים, שחקניות או מאמנים אשר גרמה להפסקת המשחק, כולל התפרצות קהל אוהדים של הקבוצה לשדה המשחק או לשוליו, זריקת חפצים למגרש, אלימות מילולית ו/או התנהגות בלתי ספורטיבית ו/או ניבולי פה
6.42.4 פגיעה גופנית או מילולית בשופט המשחק או בשחקנית יריבה במהלך ההכנות למשחק, במהלך המשחק או לאחריו ובטרם אושרה תוצאה סופית בלוח התוצאות
6.42.5 שחקנית בהריון אשר עולה לשחק עם הקבוצה
6.42.6 במקרה שמשחק לא יאושר על ידי הרכז המקצועי באשמת שתי הקבוצות, שתיהן תספוגנה הפסד טכני.
6.42.שיפוט וחוקה
6.43.השיפוט ייעשה באופן הוגן ובלתי מפלה, בהתאם לתקנונים. לשופט תהיה המלה האחרונה בכל הנוגע לקבלת החלטות במהלך המשחק.
6.44.במקרה של פגיעה גופנית בשופט לפני תחילת המשחק, במהלכו או לאחר סיומו, רשאי הרכז המקצועי, בעקבות תלונת שופט להשעות שחקנית או קבוצה מתחרות במסגרת הליגה.
6.45.חוקת המשחקים הינה החוקה העדכנית שנקבעה ואושרה ע"י הנהלת מאמאנט ישראל ואשר העתקה נמצא באתר מאמאנט.
6.46.השימוש בטפסים לשם הפעלת הליגה ייעשה רק בטפסים הרשמיים של מאמאנט ישראל המופיעים באתר מאמאנט או כפי שיימסרו לסניפים
6.47.שיטת הניקוד והדירוג
6.48.הרכז המקצועי ינהל את טבלאות הדירוג של הקבוצות (תוך שימוש בטבלאות באתר של מאמאנט ישראל) בהתאם לתוצאות שהושגו במשחקים ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:
• קבוצה אשר ניצחה במשחק תזכה בשתי נקודות.
• קבוצה אשר הפסידה במשחק תזכה בנקודה אחת.
• קבוצה אשר הפסידה הפסד טכני במשחק לא תזכה באף נקודה. תוצאת המשחק תקבע על פי החוקה הרשמית של מאמאנט ישראל.
• קבוצה אשר נגד יריבתה נפסק הפסד טכני תזכה בשתי נקודות.
• במקרה שייפסק הפסד טכני לשתי קבוצות אשר התמודדו במשחק לא תזכה אף אחת מהקבוצות הנ"ל בכל נקודה ותוצאות המשחק יהיו 0:0 בנקודות הקטנות ובמערכות.
6.49.בתום כל סבב משחקים יקבע דירוג הקבוצות על פי סך הנקודות שצברה כל קבוצה. אם יתברר שלשתי קבוצות, או יותר, מספר נקודות זהה יקבע הדירוג על-פי יחס המערכות הכללי של אותן קבוצות, אם יהיה שוויון גם ביחס המערכות, ייקבע הדירוג על-פי יחס ה"נקודות הקטנות" של אותן קבוצות.
6.50.אם לאחר סבב המשחקים האחרון של הליגה יתברר שלשתי קבוצות או יותר שוויון גם ב"נקודות הקטנות", ייקבע הדירוג על פי תוצאות המשחקים בין הקבוצות הנוגעות בדבר. אם עדיין יישמר השוויון, יערך משחק הכרעה אחד בין כל 2 מהקבוצות הנ"ל.
6.51.הענקת תואר אלופת הליגה
6.52.הקבוצה אשר תדורג במקום הראשון בטבלת הדירוג ו/או הקבוצה אשר תדורג במקום ראשון בסיום משחקי הגמר תוכרז כאלופת הליגה לאותה שנה, ותחזיק בתואר זה עד הכרזת אלופה אחרת.
6.53.הקבוצה שזכתה באליפות הליגה תייצג אותה בטורניר אלופת האלופות.


7.הוצאת קבוצה ממסגרת משחקי הליגה
7.1.לא הופיעה קבוצה לשני משחקים במסגרת הליגה (לאו דווקא רצופים), תוצא הקבוצה ממסגרת משחקי הליגה.
7.2.מינהלת הסניף תשלח הודעה רשמית לקבוצתה שהוצאה ממסגרת משחקי הליגה וזאת עד שבוע לאחר סיום יום המשחקים האחרון ממנו נעדרה הקבוצה.
7.3.הוצאה קבוצה ממסגרת משחקי הליגה יבוטלו כל תוצאות המשחקים בהם נטלה הקבוצה חלק באותה העונה עד להוצאתה ממסגרת המשחקים.
7.4.כמו כן יבוטלו כל משחקיה העתידיים כפי שרשומים בתכנית המשחקים.


8.ניהול, עדכון והתאמת התקנון
8.1.התקנון נכתב, מעודכן ומנוהל על ידי וועדת התקנון הארצית של מאמאנט ישראל (להלן "וועדת התקנון הארצית").
8.2.הסניף אינו רשאי לבצע שינויים בתקנון פרט למקרים הבאים:
• הוספת נושאים שאינם מכוסים בתקנון.
• החמרה של דרישות התקנון.
8.3.השינויים יבוצעו באישור פורום הקפטניות, ובתנאי שאינם משנים את מבנה ומהות הליגה
8.4.שינויים אשר משנים את מבנה ו/או מהות הליגה חייבים באישור רשמי של וועדת התקנון הארצית.
8.5.מינהלת הסניף אחראית ליישום התקנון ולמתן מענה לכל פניה של שחקנית ו/או מאמן ו/או קפטן ו/או רכז מקצועי ו/או שופט ו/או רשם
8.6.היה ומינהלת הסניף לא תוכל לדון בפניה בשל חשש לניגוד עניינים ו/או בשל אי החלטה של ההנהלה, תועבר הפניה לוועדת התקנון הארצית.
8.7.החלטות וועדת התקנון הארצית הינן סופיות ולא ניתנות לערעור.
8.8.להנהלת מאמאנט ישראל סמכות שיורית לקבוע לגבי כל עניין שאינו מצוי בתקנון זו או בכל חוזר רשמי.
8.9.הנהלת מאמאנט ישראל רשאית להחליט על שינויים ותוספות בתקנון זה. כל שינוי או תוספת יכנסו לתוקפם 7 ימים לאחר פרסומם בחוזר רשמי.


9.זכויות יוצרים וקניין רוחני
9.1.זכויות השידור ממשחקי הליגה בישראל ברדיו, בטלוויזיה, באינטרנט או בכל מדיום אחר וכן זכויות הפרסום והקניין הרוחני מוקנות באופן בלעדי למאמאנט ישראל. 
9.2.מאמאנט ישראל רשאית להתקשר עם כל גורמי השידור בארץ ובחו"ל, לגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה, זכויות הפרסום והקניין הרוחני. קבוצה אינה רשאית להתקשר באופן עצמאי עם גורם שידור כלשהו או גורם אחר, לגבי זכויות השידור ממשחקי הליגה  מהתחרויות ולגבי זכויות הפרסום והקניין הרוחני , מבלי שהתקבל לכך אישור מיו"ר מאמאנט ישראל.
9.3.רשאית מינהלת הסניף, על פי בקשת הטלוויזיה, לקבוע שעת משחק שונה מהפרסום הרשמי בתכנית המשחקים, ובלבד שניתנה על כך הודעה מראש.
9.4.חלוקת שטחי הפרסום במגרשים ובאזורי התחרויות, לרבות, אך לא רק, שילוט, ביצוע פעילויות קדם, דוכנים וכד', תקבע ע"י מאמאנט ישראל.
9.5.כל פניה בכתב או בע"פ בשם הליגה לאדם או גוף חיצוני ,יתבצעו אך ורק על ידי מי שהוסמכו לכך על ידי מינהלת הסניף.צרי קשר

נותרו  תוים.
  • Info.mamanet@gmail.com
  • 09-745-2249
  • משרדי הנהלת מאמאנט
    ת.ד. 407,
    נווה ירק, 49945