חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

תקנון לשימוש באתר האינטרנט Mamanet.org.il


אתר אינטרנט זה הינו האתר הרשמי של העמותה הרשומה - מאמאנט ליגת אמהות בכדור רשת, ע"ר 580495455 (בהתאמה, להלן: "האתר" ו- "העמותה"). העמותה מפעילה את ליגת האמהות בכדור רשת, הפועלת תחת השם "מאמאנט" (להלן: "מאמאנט").
האתר מאפשר איסוף תרומות לטובת צרכי העמותה, רישום כשחקנית למאמאנט, תשלום דמי השתתפות במאמאנט ורישום לאירועים שונים של מאמאנט, והכל באמצעות חיוב כרטיס אשראי.
כל שימוש באתר, לרבות מתן תרומות, רישום למאמאנט, תשלום דמי השתתפות ורישום לאירועים, מהווה את הסכמתך לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראי את התקנון בעיון.
מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון נקבה, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד וכל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים ולהפך.

 1. כל אשה, אשר מלאו לה 18 שנים, זכאית להצטרף למאמאנט, המופעלת והמנוהלת על ידי העמותה, וזאת בכפוף לעמידתה בתנאי ההצטרפות, המפורטים בהליך הרשמת שחקניות, כמפורט באתר, לרבות הסכמתה ל- "אמנת הצטרפות למאמאנט" ול- "תקנון מאמאנט". העמותה תהיה רשאית לדחות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, בקשה להתקבל למאמאנט מבלי שתהיה מחויבת לנמק סירובה.
 2. מובהר בזה, כי הצטרפות למאמאנט אינה מהווה הצטרפות כחברת העמותה והיא מוגבלת להצטרפות כשחקנית בליגת האמהות בכדור רשת של מאמאנט.
 3. העמותה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב רק נוסחו החדש.
 4. בעת מתן תרומה לעמותה או תשלום דמי השתתפות במאמאנט באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולשת תקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה, האם נתקבלה או נדחתה.
 5. האתר מאובטח לפי התקנים הנדרשים וחברת הסליקה של האתר עומדת בתקן PCI DSS.
 6. מבצעת פעולת התשלום תהיה רשאית לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן יהיה לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981, והתקנות שהותקנו על פיו, וזאת בתוך 14 ימים מיום שבוצע מתן התרומה או תשלום דמי השתתפות באתר, לפי העניין. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. אם חברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה תחוייב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור.
 7. העמותה שומרת על פרטיות התורמות ומבצעות התשלום באמצעות האתר ואינה שומרת את פרטי האשראי שלהן.
 8. אם העיסקה לא אושרה ע"י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצעת הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה בטלפון מספר: 03-637-3437
 9. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי גולשות באתר או בגין גורם אחר שאינו בשליטתה מלאה.
 10. התרומות לעמותה מוכרות לצרכי מס ע"פ סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה.
 11. בגין כל תרומה שתתקבל על ידי העמותה תישלח לתורמת קבלה עם אישור מוכר לצרכי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
 12. לעמותה אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין בתוקף מטעם רשם העמותות.
 13. המשתמשת מצהירה, שהינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינה מעל גיל 18.
 14. העמותה תהה רשאית למנוע ממבצעת הפעולה מלבצע תרומה או מלשלם דמי השתתפות באתר באמצעות חסימתה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מבצעת הפעולה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראת דין.
  • מבצעת הפעולה הפרה תנאי מתנאי התקנון.
  • מבצעת הפעולה מסרה בעת ביצוע הפעולה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון.
  • מבצעת הפעולה ביצעה מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעמותה ו/או במאמאנט ו/או במי מטעמן ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו.
 15. מבלי לגרוע מהאמור לעיל העוברת על הוראות תקנה 14 לעיל צפויה להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
 16. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל בלבד.
 17. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקשת שלא להשתמש באתר זה ולא לבצע תשלומים באמצעותו.