חרבות ברזל - כל העדכונים
סטורי-מאמאנט-הטורניר-הבא
סטורי-מאמאנט-סיפורי-שחקניות
סטורי-מאמאנט-אירועים-קהילתיים
סטורי-מאמאנט-מה-חדש-בליגות
סטורי-מאמאנט-נשים-מעוררות-השראה

התאמת ויסות בארגונים ותגובות רגשיות של מנהיגים ומונהגים

אייל רכטר, הקריה האקדמית אונו | טורי היגינס, אוניברסיטת קולומביה


מצגת מחקר 2 | התאמת ויסות בארגונים ותגובות רגשיות של מנהיגים ומונהגים | דר. אייל רכטר

השגת מטרות אפקטיבית דורשת שני מרכיבים: הערכה ותנועה. הערכה כוללת השוואות ובחירה של מטרות ואמצעים, ותנועה כוללת יצירה ושימור של תנועה מכוונת-מטרה (תיאוריית מוד ויסות; ). אנשים נבדלים בהעדפה והדגש שהם נותנים להערכה ותנועה. Kruglanski et al., 2000 התאמת ויסות מתייחסת למצב שבו מתאפשר לאנשים לפעול בדרך שתואמת את האוריינטציה המוטיבציונית שלהם. במחקר זה אנו בודקים השלכות של התאמת ויסות של שחקניות ומאמנים בליגת  43 -) ו41 ארגון ספורט בעל אוריינטציה לתנועה. מאתיים ושש שחקניות (גיל ממוצע –מאמאנט מאמנים השתתפו במחקר. משתתפים מילאו שאלוני מוד ויסות ורגשות של שחקניות כלפי המאמן שלהן, או מאמנים כלפי השחקניות שלהם.

הן בקרב השחקניות והן בקרב המאמנים נמצא קשר שלילי בין הערכה לרגשות (של שחקניות כלפי המאמן ושל מאמנים כלפי השחקניות) וקשר חיובי בין תנועה לבין רגשות. כמו כן, נבחנה השפעת  )על רגשות השחקניות כלפי המאמן .בקרב N=30( )ומאמנים N=90(התאמת ויסות בין שחקניות שחקניות נמוכות בתנועה נמצאה העדפה למאמנים נמוכים בתנועה, ואילו בקרב שחקניות גבוהות בתנועה, לא היתה העדפה מובהקת למאמן גבוה או נמוך בתנועה. כמו כן, נמצאה אינטראקציה גם לגבי הערכה, כך ששחקניות גבוהות בהערכה הראו העדפה למאמנים שגבוהים בהערכה, ושחקניות נמוכות בהערכה הראו העדפה למאמנים נמוכים בהערכה.